Penzijné pripoistenie

Penzijné pripoistenie sa skôr podobá sporeniu. Vzniká uzavretím zmluvy medzi klientom a penzijným fondom a má zaistiť dodatočný príjem k starobnému dôchodku. Na penzijné pripoistenie môže prispievať tretia osoba, ktorou sa rozumie zamestnávateľ poisteného, štát, rodičia, príbuzní, alebo niekto iný.

Penzijné pripoistenie je produkt ponúkaný penzijnými fondmi. Samotné penzijné pripoistenie je zákonom definované ako zhromažďovanie peňažných prostriedkov od účastníkov penzijného pripoistenia a štátu poskytnutých v prospech účastníkov, nakladanie s týmito prostriedkami a vyplácanie dávok penzijného pripoistenia.

Účastník penzijného pripoistenia môže obdržať v prípade vzniku nároku dávky, ktorých výška závisí od celkového objemu príspevkov zaplatených v prospech účastníka, na výnosoch z hospodárenia penzijného fondu a na veku, od ktorého sa dávka poskytuje. V zákone nie je zakotvená pravidelná valorizácia dávok penzijných fondov. Pokiaľ teda výnosy z investičnej činnosti penzijného fondu neprekročia mieru inflácie, prostriedky na účte účastníka strácajú na svojej reálnej hodnote.