Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na zodpovednosť zamestnanca za škodu spôsobené zamestnávateľovi porušením právnej povinnosti pri plnení pracovných povinností, za ktorú zodpovedá podľa zákonníka práce.

 Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú pre zamestnanca zo zákona, z ďalších právnych predpisov, z pracovnej zmluvy, z pracovného poriadku a podobne. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú zamestnávateľovi pri plnení pracovných povinností alebo v priamej súvislostí s ním na zdraví, usmrtením, na veci poškodením alebo zničením alebo vo forme finančnej škody. Poistná zmluva sa môže vzťahovať aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s riadením dopravného prostriedku.