Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zo zákona povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Má charakter zákonného poistenia, ktoré vzniká dňom uvedenia motorového vozidla do prevádzky v Slovenskej republike. Toto poistenie musia mať všetky vozidlá, v prípade, že vodič nebude mať povinné zmluvné poistenie, riskuje pokutu a náhradu škody spôsobenej inej osobe na vlastné náklady.

Povinné zmluvné poistenie slúži v prípade, že spôsobíte škodu niekomu inému prevádzkou motorového vozidla. Poistenie kryje škody spôsobené na majetku, ale aj zdraví, ušlom zisku. Vzťahuje sa tiež na náklady spojené s právnym zastúpením a náklady na liečenie zraneného.

Poisťovňa pri uzavretí zmluvy o PZP vydáva bielu a zelenú kartu, ktoré predstavujú potvrdenie o uzatvorení poistenia. Bielou kartou je vodič povinný preukázať sa pri kontrole v rámci Slovenskej republiky. Zelená karta slúži ako medzinárodný doklad o poistení.

Poistenie je možné uzavrieť len v poisťovni, ktorá má oprávnenie na poskytovanie tohto druhu poistenia. Na Slovenskom trhu je veľké množstvo poisťovní, ktoré poskytujú povinné zmluvné poistenie, líšia sa najmä v cene.